Informacje

Informacje

Ital-pol to biuro tłumaczeń, które oferuje usługi tłumaczeń pisemnych i lokalizacji tekstów, oprogramowania oraz stron internetowych . Tłumaczenia wykonywane są przez profesjonalnych i wykwalifikowanych tłumaczy native speakerów a nie przez program do tłumaczeń automatycznych.
Jeśli dokument jest w formacie Word®, możesz odczytać liczbę słów bezpośrednio na pasku stanu na dole po lewej stronie. Jeśli dokument jest w innym formacie (wydruk, html, php, asp, ecc.), możesz wysłać nam plik faksem lub pocztą elektroniczną, a my szybko prześlemy Ci wycenę.
Tłumaczymy właściwie każdy format elektroniczny, zachowując jego oryginalny format i układ stron.

Jeśli chodzi o strony internetowe i oprogramowanie, wiemy jak istotny jest każdy tag, dlatego nie udostępniamy ich tłumaczom i stosujemy zaostrzony system kontroli celem sprawdzenia integralności.

Oczywiście. Możemy pracować bezpośrednio w kodzie źródłowym strony. Na prośbę, możemy załadować pliki bezpośrednio online  – będą gotowe do przeglądania.
Większość naszych zamówień pochodzi od biur, lecz często i z przyjemnością pracujemy również dla klientów prywatnych.
Układ stron i format dokumentu przestrzegane będą z najwyższą starannością. Zazwyczaj pracujemy na dokumencie oryginalnym, nadpisując tekst, a tym samym nie zmieniając ani stylu ani formatu.

Cennik

Ceny uzależnione są od długości tekstu, jego trudności, formatu oraz  przewidywanej daty oddania zlecenia. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub wycenę, skontaktuj się z nami. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.
Należy przesłać nam dokument pocztą elektroniczną na adres info@ital-pol.com podając swoje dane kontaktowe i rozliczeniowe, język oryginału, język lub języki tłumaczenia oraz przewidywany termin oddania zlecenia. Jeśli masz pytania, zadzwoń pod numer +48609300383

Termin oddania zlecenia

Wszystko zależy oczywiście od objętości tekstu. Konkretne informacje dotyczące szacunkowego czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia znajdują się poniżej:

  • do 500 słów – 6 godzin
  • od 1.000 do 2.000 słów – 36 godzin
  • ponad 2.000 słów– 1.500 słów dziennie.

W pilnych sprawach oczywiście możemy się dostosować do konkretnych wymagań.

Płatność

Akceptujemy następujące formy płatności:

  • Przelew bankowy
  • Paypal
Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie wystawionej faktury, Zleceniodawca uiszcza należność przelewem na numer rachunku podany na fakturze lub osobiście przed rozpoczęciem zlecenia.
Dłuższy termin płatności wymaga podpisania umowy o stałą współpracę i/lub uzgodnień indywidualnych.
Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę, wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki.

Gwarancje

  • Współpracują z nami wyłącznie wykwalifikowani tłumacze native speakerzy.
  • Mamy ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie dostarczania usług lingwistycznych.

Oferujemy dwie podstawowe gwarancje: jakości i dostarczenia zlecenia. Pierwsza gwarancja jest jednoznaczna i została wyjaśniona w warunkach sprzedaży: jeśli klient nie jest zadowolony z tłumaczenia z powodu wystąpienia obiektywnych zastrzeżeń co do jego jakości, zapewnimy nową wersję w najkrótszym możliwym czasie i na nasz koszt. W przypadku opóźnienia oddania tłumaczenia, zobowiązujemy się do obniżenia jego kosztu, nawet o 100%. Druga gwarancja jest jeszcze bardziej

Warunki sprzedaży:

Niniejsze warunki ogólne sprzedaży mają zastosowanie w przypadku wszystkich prac wykonywanych przez biuro ITAL-POL dla jego klientów.

Do każdego zlecenia tłumaczenia dołączone zostanie zamówienie, na którym znajdzie się cena uzgodniona przez strony. Zamówienie należy nam dostarczyć pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem. Praca nie zostanie rozpoczęta, dopóki nie otrzymamy tego dokumentu.

Do tekstów technicznych należy załączyć dokumenty referencyjne od klienta i/ lub rysunki, bądź rzuty, które ułatwią zrozumienie treści dokumentów.

Jednostką rozliczeniową tłumaczenia jest słowo w języku oryginału, o ile nie zostaną podjęte inne ustalenia na piśmie.

W przypadku anulowania zlecenia przez klienta, naliczone zostanie 100% kosztu tłumaczenia już wykonanego oraz 50% kosztu pozostałej, wstrzymanej części tłumaczenia.

O ile nie zostanie wskazane inaczej, faktury należy opłacić w terminie 5 dni roboczych od daty wystawienia.

Każda spóźniona lub brakująca płatność powoduje natychmiastową wymagalność całości kwoty należnej od klienta bez konieczności wysyłania wcześniejszego ostrzeżenia lub dopełnienia innych formalności. ITAL-POL zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek zgodnie z oficjalną stawką Banku włoskiego obowiązującą na dzień, w którym płatność powinna zostać wykonana. W każdym przypadku obowiązkiem klienta jest zwrot kosztów, jakie biuro ITAL-POL będzie musiało ponieść celem rozwiązania sporu.

W przypadku opóźnionej płatności, zamówienia w toku realizacji zostaną wstrzymane.

Biuro ITAL-POL nie może zostać w żadnym przypadku obarczone odpowiedzialnością za niesatysfakcjonujący styl tłumaczenia. Szczególnie w przypadku tekstów reklamowych biuro ITAL-POL ogranicza się jedynie, o ile nie zostanie ustalone inaczej, do tłumaczenia. ITAL-POL nie ma obowiązku sporządzić tekstu w stylu reklamowym innym, niż styl tekstu źródłowego. W każdym przypadku, ponosimy odpowiedzialność do wysokości kwoty na fakturze.

Każda reklamacja zostanie uwzględniona tylko i wyłącznie, jeśli przesłana zostanie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru najpóźniej w terminie 7 dni od dostarczenia zlecenia lub jego części. Do każdej reklamacji należy dołączyć dokumenty oryginalne oraz kwestionowane tłumaczenie. Po upływie tego czasu, tłumaczenie zostanie uznane za przyjęte bez zastrzeżeń.

Jeśli klient nie jest zadowolony z tłumaczenia i złoży reklamację w określonym powyżej terminie, ITAL-POL zobowiązuje się do przygotowania zmienionej wersji zakwestionowanego tłumaczenia w terminie równym jednej trzeciej czasu, który upłynął od zamówienia plus 24 godziny oraz na własny koszt. Na podstawie ostatniego dokumentu zostanie oceniona jakość tłumaczenia celem ustalenia przez ITAL POL kwoty zwrotu kosztów.

ITAL-POL nie jest odpowiedzialne za opóźnienia wynikające z nieprawidłowego działania faksów, modemów, poczty elektronicznej i innych urządzeń pocztowych lub lądowych, które nie są bezpośrednio zależne od ITAL-POL.

W przypadku opóźnienia oddania zlecenia o ponad jedną trzecią względem ustalonego terminu oraz w przypadku gdy za opóźnienie bezpośrednią i wyłączna odpowiedzialność ponosi ITAL-POL, przyznany zostanie zwrot kosztów ustalony między stronami do 100% wartości pracy dostarczonej z opóźnieniem.

Niedoskonałości w części tłumaczenia nie mogą w żadnym wypadku stać się przesłanką do podważenia całej pracy. W takich przypadkach, ITAL-POL zastrzega sobie prawo do zmian.

Pod uwagę będą brane wyłącznie uzgodnienia pisemne stron. Sądem właściwym jest sąd w Rzymie. W razie braku płatności, każde przedstawienie lub wykorzystanie danego tłumaczenia, w części lub w całości, jest niezgodne z prawem. ITAL-POL zastrzega sobie prawo do zażądania od klienta, który korzysta z nieopłaconego materiału, natychmiastowej płatności za tłumaczenie wraz z kosztami praw autorskich, jeśli mają zastosowanie.

[fusion_faq filters=”” featured_image=”” cats_slug=”” exclude_cats=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]