Weryfikacja i korekta tekstów włoski

Weryfikacja i korekta tekstów włoski

Dla nowych klientów oferujemy bezpłatną usługę tłumaczenia/korekty. Jeżeli chcesz ponownie sprawdzić przetłumaczony tekst, oferujemy możliwość bezpłatnego wykonania korekty.
Usługa korekty oferowana jest wyłącznie nowym klientom i dotyczy tekstu obejmującego maksymalnie dwie strony rozliczeniowe (1500 znaków ze spacjami).

Weryfikacja i korekta tekstów klientów
.
Oferujemy usługę korekty i weryfikacji tekstów z myślą o skorygowaniu ewentualnych nieścisłości i zoptymalizowaniu treści. Usługa nie obejmuje zwykłej korekty tekstu, ale również ujednolicenie dokumentacji i sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty zakładowe są poprawne językowo i zaktualizowane.

Zapewniamy wykonanie usługi korekty tekstów i dokumentacji zgodnie z międzynarodową normą UNI EN 15.038, która przewiduje trzy różne sposoby weryfikacji:

Revision (korekta)
Porównanie tłumaczenia z tekstem oryginalnym w celu sprawdzenia jego przydatności do przewidzianego zastosowania. Zgodność przetłumaczonego tekstu z oryginałem oceniana jest w oparciu o specjalne parametry, takie jak zgodność terminologii, stylistyka i rejestr językowy. Korektor wyznaczony do sprawdzenia tekstu nie jest zwykle osobą, która tekst tłumaczyła. Powinien posiadać odpowiednią znajomość zarówno języka wyjściowego, jak i docelowego. Zapewnia to większą obiektywność weryfikacji tekstów oraz dokładniejsze wychwycenie ewentualnych pominięć lub błędów składniowych, gramatycznych, literówek lub innego rodzaju błędów, które mogą pojawiać się podczas tłumaczenia, o ile, zgodnie z normą, proces tłumaczenia przewiduje sprawdzanie przez tłumacza tłumaczonego tekstu pod kątem możliwych przeoczeń lub błędów, przed oddaniem gotowej pracy.

Review (korekta specjalistyczna)
Sprawdzenie poprawność tylko tekstu przetłumaczonego. Wykonywana jest z myślą o ewentualnym dodatkowym dopracowaniu leksykalnym i/lub stylistycznym tekstu. Korekta specjalistyczna powinna być wykonywana przez wyspecjalizowanego korektora, czyli osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny i stosowanego zakresu semantyki (przynajmniej w języku docelowym dokumentu). Pod tym względem korekta monojęzyczna zapewnia zgodność tekstu z ustaleniami dokonanymi na użytek tłumaczenia, jak też pomaga wychwycić ewentualne partie wymagające dodatkowego dopracowania. Korekta specjalistyczna tłumaczenia analizuje takie elementy, jak rejestr językowy oraz określone konwencje semantyczne (jak w przypadku tekstów pranych i prawniczych, dotyczących prawa międzynarodowego lub też teksty przygotowane zgodnie z europejskimi przepisami, przewidującymi oficjalne tłumaczenie określonych tematów).